oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met Nadja
 • adviseert gevraagd en ongevraagd Nadja.
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning
 • een budget voor de oudercommissie

 

Wat is de doelstelling van de oudercommissie?

De belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen, invloed uitoefenen op het beleid van kinderdagverblijf Meneer Koekepeer binnen het kader van de doelstellingen van het kinderdagverblijf en de communicatie bevorderen tussen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf en tussen de ouders onderling.

Wat zijn de taken van de oudercommissie?

Het voeren van overleg met de directie over het interne beleid van kinderdagverblijf Meneer Koekepeer betreffende de dagelijkse gang van zaken, het pedagogische beleid, het invalbeleid, gezondheid en kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster, de groepsgrootte, de opleidingseisen voor beroepskrachten en de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. Het zorg dragen van een goede en heldere communicatie met ouders en leidsters. Het op verzoek leveren van een inbreng op themabijeenkomsten.

Wie kan er lid worden van de oudercommissie?

Als u ouder bent van een kind dat het kinderdagverblijf Meneer Koekepeer bezoekt dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie. Er mag maximaal een ouder per gezin zitting hebben in de oudercommissie.

Hoe vaak komt de oudercommissie bij elkaar?

De oudercommissie komt (minimaal) zes keer per jaar bij elkaar. Tenminste drie vergaderingen hiervan worden (gedeeltelijk) bijgewoond door iemand van de directie of zoveel vaker als onderling is overeengekomen. In de praktijk komen we eens in de 6 weken bij elkaar voor een vergadering.

Op de agenda staan o.a. de activiteiten op het kinderdagverblijf, veranderingen van de afgelopen en komende maanden en de veiligheid in en rondom het kinderdagverblijf. Van elke vergadering worden er notulen gemaakt.

Deze notulen worden verstuurd via de mail en meestal in combinatie met de nieuwsbrief.

Reglement voor de oudercommissie van kinderdagverblijf  Meneer Koekepeer

 

Preambule

Hier ligt voor u het reglement van kinderdagverblijf Meneer Koekepeer, met aansluitend in de bijlage het huishoudelijk reglement met de praktische regels en uitvoering van de werkzaamheden van de oudercommissie binnen kinderdagverblijf Meneer Koekepeer.

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering. Het reglement voor de oudercommissie wordt vastgesteld door de houder. Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59).

 

1. Begripsomschrijving

Kinderopvangorganisatie: Rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere

kindercentra en gastouderbureaus onder vallen;

Houder1: Degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert

Kindercentrum: Een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang plaatsvindt anders dan gastouderopvang;

Vestigingsmanager2: De medewerker die belast is met de leiding van het kinderdagverblijf;

Beroepskracht: Degene die werkzaam is bij een kinderdagverblijf en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen;

Ouder: Een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op wie de kinderopvang betrekking heeft;

Oudercommissie: De commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van een kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze zoals in dit reglement is beschreven;

Centrale oudercommissie3: De commissie, functionerend in het verband van de

kinderopvangorganisatie, zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie;

Leden: Leden van de oudercommissie;

Stamgroep: Een vaste groep kinderen met een eigen ruimte.

 

2. Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 1. De belangen van de kinderen en de ouders van Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 3. Het behartigen van de belangen van de ouders van Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer bij de directie en het bestuur en middels de centrale oudercommissie (indien aanwezig).

 

3. Samenstelling

 1. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid
 2. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 3. Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt (Wk art 58 lid 3).
 4. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden;
 5. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.

Bij Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer wordt hier uitvoering aan gegeven door 3 ouders van kinderen die 1 of meerdere dagen binnen het Kinderdagverblijf verblijven waarbij sprake is van diversiteit op leeftijd en geslacht (bij zowel de leden als de kinderen van deze leden).

 1. De Wet kinderopvang spreekt consequent over” houder”. Het is aan de kinderopvangorganisatie aan wie zij de in de wet genoemde taken van de houder delegeert.
 2. Door de houder kan ook een ander persoon dan de vestigingsmanager aangewezen worden als contactpersoon van het kindercentrum voor de oudercommissie.
 3. Hier is bij kinderdagverblijf Meneer Koekepeer geen sprake van, daar er maar 1 vestiging is.

 

4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap

 1. Alleen voor startende oudercommissies: Voorafgaand aan de oprichting worden alle ouders door de houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
 2. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
 3. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd;
 4. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing;
 5. Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt;
 6. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Variant a: Ze zijn onbeperkt herkiesbaar; Variant b: Ze zijn maximaal twee keer herkiesbaar;
 7. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer;
 8. Tenminste eenderde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda;
 9. Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie.

 

5. Werkwijze oudercommissie

 De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt.